قوانین مربوط به درخواست کامیون 

درخواست دهنده گرامی

لطفا شماره تماس و نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل وارد بفرمایید تا برای تماس با شما دچار مشکل نشویم.

برای درخواست کامیون تا جایی که مقدور است جزئیات را کاملتر وارد کنید چون بر اساس اظهارات شما کامیون مربوطه ارسال می گردد (مسئولیت درستی یا نادرستی جزئیات به عهده صاحب بار می باشد) تا خدمتگذاری به شما عزیزان در اسرع وقت انجام شود.